Pages Menu
Categories Menu
regulamin binguj.pl

regulamin binguj.pl


Serwis jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00-24:00.

W trakcie przerwy nocnej na wszystkich aukcjach wyświetlany jest napis „Przerwa”.

 

§1
Postanowienia Ogólne

 

1.    Warunki i zasady udziału w prowadzonych przez Serwis Aukcjach określone są treścią niniejszego Regulaminu.

2.    Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie binguj.pl, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem Serwisu umowy, której integralną częścią są powołane dokumenty.

3.    Użyte w Regulaminie okoreślenia należy rozumieć następująco:

a.    Regulamin - niniejszy dokument;

b.   Właścicielem serwisu binguj.pl jest firma: RWB World Ltd, Unit 117, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahé, Seychelles, zaś jego Operatorem: PATRONI Sp. z o.o., ul. Rzeczna 5, 33-300 Nowy Sącz.

c.    Serwis – usługi transakcji on-line, polegające na organizowaniu Aukcji, umożliwianiu Przebijania i nabywania bingów oraz wykupywaniu wylicytowanych przedmiotów. Serwis jest prowadzony w ramach domeny binguj.pl;

d.    Aukcja - sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach niniejszego Regulaminu;

e.    Przebicie - skorzystanie z funkcji Serwisu umożliwiającej zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego w Aukcji i zaoferowanie za niego ceny wyższej o Postąpienie od Ceny Aktualnej, umożliwiając tym samym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji;

f.    Przebicie przez Automat - Przebicie wykonane automatycznie przez System, w imieniu Użytkownika i na jego rachunek bez udziału Użytkownika, wg Parametrów Przebicia Automatu ustawionych przez Użytkownika; w trakcie działania Automatu, można zwiększać jego wcześniejsze ustawienia, natomiast zmniejszanie jest niemożliwe.

g.    BING(BINGI) - prawo do Przebicia lub Przebicia przez Automat;

h.    Pakiet bingów - ilość bingów znajdujących się na Koncie Użytkownika, zakupionych od Operatora za cenę oferowaną przez serwis internetowy binguj.pl,

i.    Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta;

j.    Czas do Końca Aukcji - czas, który pozostał do Końca Aukcji z pominięciem czasu przetwarzania systemu i czasu przerw w działaniu systemu występujących w godzinach otwarcia Serwisu; Czas do Końca Aukcji w godzinie zamknięcia Serwisu jest automatycznie wydłużany o liczbę godzin do otwarcia Serwisu (chyba, że w opisie szczegółowym rodzaju aukcji opisano to inaczej);

k.    Koniec Aukcji - moment upłynięcia Czasu do Końca Aukcji oznaczony przez wyświetlenie przez System słowa „Koniec” na Stronie Aukcji;

l.    Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (loginem) zbiór danych, obejmujących dane o Użytkowniku i zapisanych w zakładce „Moje konto”

m.    Parametry Aukcji - zestaw indywidualnych danych i cech dotyczących każdej Aukcji takich jak: nazwa przedmiotu wystawionego na aukcji, jego opis techniczny, cena rynkowa (oszacowana przez Operatora), Cena Wywoławcza, Czas do Końca Aukcji, Czas na Przebicie, kwota przebicia, koszt wysyłki, zysk wyrażony w złotych a po zakończeniu aukcji zysk wyrażony w procentach;

n.    Parametry Przebicia Automatu - parametry Przebicia przez Automat, które ustawia Użytkownik,

o.    Strona Aukcji - strona, na której odbywa się Aukcja danego przedmiotu, zawierająca w szczególności następujące informacje: nazwa przedmiotu wystawionego na aukcji, jego opis techniczny, oszacowana przez Wystawiającego cena rynkowa, Aktualna Cena, Aktualny Zwycięzca, Czas do Końca Aukcji (a w sytuacji kiedy nastąpił Koniec Aukcji – wyświetlenie w miejscu Czasu do Końca Aukcji słowa „Koniec”), Czas na Przebicie, kwota Postąpienia (oznaczona jako „kwota przebicia”) oraz koszt wysyłki; zysk wyrażony w złotych a po zakończeniu aukcji także zysk wyrażony w procentach;

p.    Cena Początkowa - cena początkowa przedmiotu oferowana przez Operatora na początku Aukcji;

q.    Cena Aktualna - cena zaoferowana przez Aktualnego Zwycięzcę; w sytuacji gdy żaden Użytkownik nie dokonał Przebicia ani Przebicia Przez Automat Cena Aktualna jest równa Cenie Poczatkowej;

r.    Cena Zakupu - cena wylicytowana przez Zwycięzcę Aukcji, za którą kupuje przedmiot wystawiony na Aukcji

s.     Kup Teraz – specjalny rodzaj aukcji w której użytkownicy sprawdzając cenę przedmiotu obiżają  jej wartość.

t.    Aktualny Zwycięzca - Użytkownik, który zostanie Zwycięzcą Aukcji,o ile żaden inny Użytkownik nie dokona Przebicia lub Przebicia Przez Automat przed Końcem Aukcji;

u.    Zwycięzca Aukcji - Użytkownik, który wygrał Aukcję.

 

  §2
Rejestracja

1.    Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2.    Prawo do rejestracji mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.    W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, login oraz hasło.

4.    Dane wpisane do formularza dotyczą osoby, która zamawia usługę i muszą być zgodne z prawdą. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają, w ramach swoich Kont, Użytkownicy.

5.    Na wskazany, w formularzu rejestracyjnym, adres e-mailowy, system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie – potwierdzenie zawiera link, po którego wybraniu podmiot rejestrowany dokonuje aktywacji Konta.

6.    Z chwilą potwierdzenia rejestracji w serwisie, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, a podmiot rejestrowany otrzymuje dostęp do swojego Konta (po podaniu loginu i hasła) i staje się Użytkownikiem.

7.    W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej.

8.    Użytkownik posiada możliwość zmiany przyjętego w trakcie rejestracji loginu. Usługa płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9.    Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny, unikalny login.

10.    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

11.    Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

12.    Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe. W przypadku naruszenia powyższej zasady, administrator serwisu będzie mógł zablokować lub usunąć konto takiego Użytkownika. Użytkownik nie może posługiwać się nazwami które są nazwami stron internetowych, adresami email, nr telefonów oraz w inny sposób który pozwoli na nawiązywanie kontaktów między sobą a tym samym działanie na szkodę innych użytkowników portalu.

13.    Konta są niezbywalne.

14.    W przypadku zmiany danych Użytkownika, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.

15.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Spółki za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta.

16.    Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Powzięcie przez Operatora wątpliwości, co do zgodności podanych przez Użytkownika danych z zasadami określonymi treścią Regulaminu, upoważnia go do zablokowania lub usunięcia konta takiego Użytkownika.

 

 §3
Aukcja

 

1.    Każda Aukcja odbywa się na warunkach i zasadach określanych dla danego Rodzaju Aukcji.

2.    Istnieje kilka rodzajów aukcji. Warunki korzystania i zasady działania każdego Rodzaju Aukcji opisane są w zakładce „Jak to działa”.

3.    Właścicielem wszystkich przedmiotów wystawionych na Aukcji jest Operator.

4.    Aukcja startuje w momencie udostępnienia funkcji Przebijania dla Aukcji przez Operatora na stronach Serwisu. W momencie startu aukcji uruchamiany jest jej zegar.

5.    Zasady Przebijania:

a.    Użytkownik dokonuje Przebicia z puli dostępnych na jego koncie bingów.

b.    Przebija się poprzez wybranie (przyciśnięcie) opcji (przycisku) „binguj” uwidocznionej na stronie Serwisu odnoszącej się do danej Aukcji;

c.    Jednorazowy wybór ”binguj” oznacza wykorzystanie przez Użytkownika jednego binga,

d.    Po starcie Aukcji, Serwis na bieżąco aktualizuje czas pozostały końca Aukcji;

e.    Aukcja kończy się z upływem określonego dla niej czasu aukcji (koniec aukcji);

f.     Czas aukcji jest nieustannie widoczny w jej parametrach

g.    Przebijanie dokonywane przez każdego Użytkownika, wydłuża czas Aukcji do określonego ilością sekund poziomu, w zależności od wybranego Rodzaju Aukcji;

h.    Użytkownik, który nie został przebity przez innego Użytkownika w określonym czasie Aukcji, wygrywa Aukcję i ma prawo zawarcia z Operatorem umowy kupna-sprzedaży przedmiotu wystawionego na Aukcji, określonego szczegółowo w Parametrach Aukcji,

i.    Użytkownik ma prawo – w ciągu pięciu godzin od momentu wygrania aukcji – do wymiany wylicytowanego przedmiotu na bingi, których ilość jest precyzowana przez Serwis podczas tworzenia aukcji. Gdy Użytkownik zdecyduje się na wymianę przedmiotu na bingi, przedmiot staje się własnością serwisu a punkty za niego otrzymane zostają natychmiast dodane do konta Użytkownika.

j.    Użytkownikom, którzy również brali udział w danej aukcji, lecz jej nie wygrali nie przysługuje prawo do zwrotu wykorzystanych bingów.

k.    Wygrana Aukcja widoczna będzie w historii aukcji Użytkownika wygrywającego licytację, jednocześnie otrzyma on informację o wygranej na swój adres e-mail z informacją o wygranej jak również będzie mógł dokonać zapłaty za wylicytowany przedmiot

l.    Dokonując zapłaty za wylicytowany przedmiot Użytkownik akceptuje wygraną, o czym zostaje powiadomiony drogą e-mailową.

m.    Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i w ciągu 14 dni dokonać płatności za wylicytowany przedmiot wraz z kosztami przesyłki.

n.    Jeżeli zgodnie z ppkt powyższym nie dojdzie do zawarcia umowy, to zarówno Użytkownik jak i Operator są zwolnieni z odpowiedzialności w związku z niezawarciem Umowy.

o.    W przypadku braku płatności określonej w §3 pkt.5 lit. l  przedmiot, który został wylicytowany przez Użytkownika przechodzi na własność Operatora.

 

6.    Zasady działania Automatu:

a.    W przypadku wyboru opcji Automatu należy ustawić Parametry Automatu, osobno dla każdej Aukcji;

b.    Korzystanie z Automatu jest bezpłatne,

c.    Przebicie przez Automat wykonywane jest samodzielnie przez system Serwisu w ostatnich sekundach Aukcji;

d.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie Automatu;

e.    Użytkownik korzysta z Automatu na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność;

f.    Korzystanie z Automatu nie gwarantuje wygrania Aukcji.

 

7.    Użytkownikowi, który brał udział w Aukcji, nie przysługuje prawo do wycofania dokonanych Przebić.

8.
    Serwis oddaje Użytkownikowi możliwość sprawdzenia dostępności – stanu zalogowania – innych Użytkowników. Usługa płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

9.    Operator zastrzega sobie prawo unieważnienia Aukcji w przypadku, gdy Użytkownik posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem lub w inny sposób naruszył prawo, dobre obyczaje lub zasady Regulaminu, lub działał w zmowie z innymi Użytkownikami w celu wygrania aukcji,

10.    Operator oświadcza, że jego pracownicy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin nie biorą udziału w organizowanych przez niego Aukcjach.

 

§4
Bingi

 

1.    Przebijanie jest odpłatne. W celu skorzystania z tej usługi należy zakupić Pakiety bingów oferowane przez Operatora w pakietach po 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 bingów. Wysokość opłat za bingi zawarta jest w zakładce „Doładuj konto”.

2.    Dodatkowo Operator może gwarantować gratisowe bingu w przypadku zakupu określonej ilości pakietów bingów. Wysokość gratisowych bingów zawarta jest w zakładce „Doładuj konto”.

3.    Zakupione i niewykorzystane bingi są widoczne dla zalogowanego Użytkownika.

4.    Z chwilą otrzymania przez Operatora potwierdzenia zapłaty za zakupione bingi, dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem do zawarcia umowy zakupu bingów.

5.    Użytkownik może zapłacić za bingi jak również za wylicytowany przedmiot poprzez serwis binguj.pl za pomocą systemu Płatności24.

6.    Użytkownik może dokonać płatności za bingi poprzez usługę serwisu SMS, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

7.    Za zakupione bingi zostanie wystawiony Użytkownikowi paragon lub faktura VAT.

8.    Na pisemne żądanie Użytkownika, ww. paragon lub faktura mogą zostać przesłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, zapisane w formacie PDF.

9.    Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika podanych w zakładce „Moje Konto”.

10.    Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za zakupione bingi.

11.    Wykorzystane przez Użytkownika bingi są usuwane z jego Konta automatycznie.

 

§5
Serwis SMS

 

1.    Dostawcą oraz organizatorem usług Serwisu SMS umożliwiającego Użytkownikom portalu binguj.pl dokonywanie płatności poprzez usługę SMS jest DialCom24 Sp. z o.o. ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

2.    DialCom24 Sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie Serwisu SMS

3.    Serwis SMS umożliwia Użytkownikom portalu binguj.pl korzystanie z usług oferowanych w Serwisie SMS przy użyciu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w celu zakupu określonego pakietu bingów.

4.    Z Serwisu SMS może korzystać każdy Użytkownik uprawniony do użytkowania telefonu w sieci komórkowej operatorów ERA, ORANGE, PLUS, PLAY lub innych oraz operatorów wirtualnych.

5.    Serwis SMS dostępny jest dla Użytkowników binguj.pl wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.    Użytkownik korzystając z serwisu SMS może zakupić następujące pakiety bingów:

a.    100 bingów – wysyłając SMS o treści DP BINGUJ na numer 91916 koszt całkowity wysłanego SMS wynosi 23,18 złotych (19 zł netto + VAT)

b.    45 bingów – wysyłając SMS o treści DP BINGUJ na numer 7916 koszt całkowity wysłanego SMS wynosi 10,98 złotych (9 zł netto + VAT)

 

7.    Użytkownik otrzyma na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość, SMS zwrotny zawierający unikalny kod aktywacyjny.

8.    Użytkownik wprowadza otrzymany kod aktywacyjny w wyraźnie oznaczone na stronie binguj.pl w zakładce „doładuj konto” miejsce, a następnie dokonuje akceptacji,

9.    Dostęp do zakupionych bingów Użytkownik otrzymuje niezwłocznie po zatwierdzeniu wysłanego smsa przez Dostawcą oraz organizatorem usług Serwisu SMS

10.    Warunkiem przyznania pakietu bingów jest wpisanie przez Użytkownika kodu w miejscu określonym w pkt 7 niniejszego paragrafu.

11.    Opłata za wysłanie SMS pod numer wskazany w pkt 6 lit a, b, c niniejszego paragrafu nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

12.    Faktury dla Użytkownika za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio podmiot świadczący na jego rzecz usługi telekomunikacyjne.

13.    Operator portalu binguj.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu serwisu SMS, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania SMS’a zgłaszającego zakup pakietu bingów, otrzymania SMS’a z unikalnym kodem aktywacyjnym lub za brak możliwości korzystania z usługi z przyczyn od niego niezależnych.

14.    Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania usług serwisu SMS należy kierować poprzez firmę DialCom24, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu SMS.

15.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wysyłano SMS, treść wysyłanej wiadomości SMS, numer pod jaki wysłano wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

16.    DialCom24 Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia pełnej oraz wyczerpującej obsługi reklamacji Użytkowników, w szczególności do udzielenia Użytkownikowi pisemnej odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych.

17.    Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji określonego w punkcie 15 niniejszego paragrafu powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji.

18.    Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje DialCom24 Sp. z o.o.

 

§6
Warunki kupna sprzedaży oraz dostawy

 

1.    Przedmiotem Aukcji w rozumieniu niniejszego Regulaminu są rzeczy lub prawa (zwane dalej łącznie: Przedmiotami) wystawiane na Aukcji przez Operatora. Przedmioty Aukcji są nieużywane i fabrycznie nowe. Wszystkie oferowane w Serwisie przedmioty dopuszczone są, zgodnie z obowiązującym prawem, do obrotu i są wolne od jakichkolwiek obciążeń, a ich oferowanie nie narusza praw osób trzecich.

2.    Operatorowi przysługuje pełne i wyłączne prawo własności do Przedmiotów Aukcji. Przeniesienie prawa własności do danego Przedmiotu Aukcji następuje w momencie akceptacji przez Użytkownika wygranej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3.    Operator jest zobowiązany potwierdzić fakt przeniesienia na Użytkownika prawa własności wylicytowanego przez niego przedmiotu, po zapłaceniu ceny określonej w Parametrach wygranej Aukcji. Wylicytowany przedmiot będzie dostarczony bezpośrednio Użytkownikowi lub osobie przez niego umocowanej na aktualny adres podany przez niego w zakładce „Moje konto”,

4.    Dostarczenie przedmiotu Aukcji odbywa się na koszt Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia dokonania zapłaty. Informacja o wysokości kosztów dostawy umieszczana jest w szczegółowym opisie każdej Aukcji.

5.    Nadawcą przesyłki zawierającej wylicytowany przedmiot jest Operator lub podmiot działający w porozumieniu z Operatorem na podstawie odrębnej umowy.

6.    Użytkownik otrzymując przedmiot kwituje jego odbiór.

7.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy podczas przesyłki jak również za działania doręczyciela.(Poczty/Kuriera),

8.    Operator na sprzedany przedmiot Aukcji wystawia fakturę VAT wg aktualnych danych Użytkownika podanych przez niego w zakładce „Moje konto”. Wystawiona faktura zostaje dostarczona Użytkownikowi drogą elektroniczną w formacie PDF na jego adres e-mail lub listownie wraz z przesyłką,

9.    Dostawy wylicytowanych przedmiotów realizowane są przy pomocy jednej spośród współpracujących z Operatorem firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

10.    Dostawa danego przedmiotu realizowana jest zgodnie z zasadami oraz warunkami realizacji  dostaw danej firmy kurierskiej, które dostępne są w odpowiednim dziale na jej stronie internetowej.

 

§7
Reklamacja

 

1.    Prawo do reklamacji służy Użytkownikowi, gdy usługi określone w niniejszym Regulaminie i świadczone przez Operatora, są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

2.   Reklamacja jak i odpowiedź na reklamację powinna zostać dokonana drogą elektroniczną przesłana odpowiednio w przypadku reklamacji – na adres kontaktowy Serwisu, a przy udzielaniu odpowiedzi na reklamację – na adres kontaktowy Użytkownika.

3.    Prawo do reklamacji zakupionego przedmiotu służy Użytkownikowi zgodnie treścią dokumentu gwarancyjnego Producenta przedmiotu, dostarczonego Użytkownikowi wraz z zakupionym przedmiotem.

4.    Operator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

5.    W sytuacji, gdy Reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia zakreślając mu w tym celu 7 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, reklamacja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jeśli Reklamacja jest uzupełniana, czas do udzielenia odpowiedzi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas jej uzupełnienia przez Użytkownika.

 

§8
Ochrona danych

 

1.    Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Operatora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania dostawy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.    Operator umożliwi Użytkownikom przeglądanie i aktualizacje danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy.

3.    Operator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległości płatniczych wobec Operatora lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika i ustaleniem jego odpowiedzialności.

4.    Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na jego Konto e-maili reklamowych, newsletera nie dłużej jednak niż do rozwiązania umowy.

5.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Ochrona danych osobowych

 

§9
Postanowienia końcowe

 

1.    Likwidacja konta Użytkownika następuje na pisemne żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail serwisu lub na skutek działań nie zgodnych z niniejszym regulaminem.

2.    Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

3.    Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników drogą mailową.

4.    W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Dodaj Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>